عوارض نوسازی

نقشه تهران

طرح ترافیک

اطلاع رسانی

عوارض

طرح ترافیک

پرونده نوسازی

نقشه

عوارض خودرو

پرتال ها

شهرسازی

نظر سنجی

حمل و ترافیک

عوارض شهری

حق شهروندی

قسمتی از خدمات دفتر خدمات الکترونیک شهر کد ۶۰۱

پیشرو در ارا‌ئه خدمات الکترونیک

این دفتر با بهره‌گیری بیش از۲۵ نیروی متخصص و زبده و دارابودن یک طبقۀ اداری از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دفاتر خدمات الکترونیک در شهر تهران است و مفتخر است که بخش عمدۀ خدمات مرتبط به حوزۀ شهرسازی و معماری در این دفتر انجام می‌شود. آمار و ارقام فعالیت‌های دفتر بیانگر جایگاه آن در میان دیگر دفاتر خدمات الکترونیک شهر در سطح شهر تهران است.

فارسی